str. 1

str2

str. 3

str. 4

 

 

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zuk-kazmierz.pl

Data publikacji: 2013-11-03

Data aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.
 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: zuk@zuk-kazmierz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 2918187

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu
 • Adres: ul. Leśna 11, 64-530 Kaźmierz
 • E-mail: zuk@zuk-kazmierz.pl
 • Telefon: 61 2918187

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Architektura

 1. Budynek Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu mieści się przy ul. Leśnej 11
  w Kaźmierzu.
 2. W pobliżu wejścia do budynku znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.
 4. Budynek zakładu jest obiektem piętrowym, przy czym wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze, do których prowadzą schody (brak windy).
 5. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 6. Nad wejściem do zakładu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie jest wyposażony w oznaczenia
  w alfabecie brajla ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym.
 7. Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.