Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu powstał dnia 1 kwietnia 2002r. na mocy uchwały XXXVI/227/01 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2001r. Zakład ma siedzibę przy ul. Leśnej 11 w Kaźmierzu.

Zgodnie z § 2 tej uchwały ZUK w Kaźmierzu prowadzi działania związane z funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej,  jej rozbudową oraz pozyskiwaniem pozabudżetowych źródeł finansowania zadań gminy.

Pracownicy obsługi zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu i wykonujący dotychczas pracę związaną z funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej staną się pracownikami zakładu. Na mocy § 5 zakładem kieruje dyrektor.