KROK 1

Jeżeli chcą Państwo otrzymać informację czy jest możliwość podłączenia danej działki do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej, należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan, który znajduje się w siedzibie naszego Zakładu lub w zakładce WNIOSKI, do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową. Wypełniony wniosek z mapką należy złożyć w sekretariacie Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

Opinie należy odebrać osobiście, która  jest wydawana w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

Opinia na temat możliwości włączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej jest wydawana bezpłatnie.

Pozytywna opinia jest wystarczającym dokumentem w procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obiektów budowlanych.

KROK 2

Wykonanie przyłączy wod-kan wymaga uzyskania warunków technicznych na jakich zasadach możliwe jest podłączenie posesji do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

W celu uzyskania warunków technicznych należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci wod-kan, który znajduje się w siedzibie naszego Zakładu lub w zakładce WNIOSKI, do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno- wysokościową oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Warunki techniczne należy odebrać osobiście, które  są wydawane w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia do Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

Warunki techniczne na temat możliwości włączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej są wydawane bezpłatnie.

Pozytywne warunki są dokumentem umożliwiającym wykonanie przedmiotowych przyłączy.

KROK 3

Przed wykonaniem przyłącza należy udać się do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu celem pobrania faktury za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-  kanalizacyjnych. Opłata jest zgodna z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

KROK 4

Trzy dni przed wykonaniem przyłącza dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 61 29 18 187 do Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu, że w danej lokalizacji będzie wykonywane przyłącze.

KROK 5   

Zgłosić telefonicznie (61 29 18 187) do Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu przyłącze do odbioru w stanie odkrytym. Przy odbiorze należy okazać pracownikowi ZUK w Kaźmierzu opłaconą fakturę za przyłączenie się do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

KROK 6

Po odbiorze przyłącza należy wykonać inwentaryzacją powykonawczą wybudowanego przyłącza.

KROK 7

Z wykonaną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza należy zgłosić się do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu celem sporządzenia protokołu odbioru przyłącza i podpisania umowy na dostawę wody i odbiór nieczystości płynnych.

KROK 8

Po dokonaniu w/w czynności można korzystać z dostaw z wody lub odprowadzać nieczystości płynne zgodnie z podpisaną umową.

 

Kompleksowe wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych można zlecić Zakładowi Usług Komunalnych w Kaźmierzu.

Przy składaniu wniosku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do sieć należy poprosić o przygotowanie kosztorysu wykonania przyłącza.