Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych
w Kaźmierzu reprezentowany przez Dyrektora  z siedzibą przy ul. Leśnej 11, 64-530 Kaźmierz;

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Kaźmierzu jest  Pani Marta Andraszak , adres e-mail:  iod@kazmierz.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 •  niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 •  niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres  wymagany  przepisami prawa (zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną).

5. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być  przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.