Przedmiotem działania Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu jest świadczenie usług w zakresie:

 • gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • remonty i utrzymanie dróg, ulic, chodników, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • budowy i konserwacji terenów zieleni gminnej i zadrzewień,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
 • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • wywozu nieczystości płynnych,
 • utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych,
 • utrzymania urządzeń sanitarnych, w tym szaletów publicznych,
 • prowadzenia targowiska,
 • zaopatrzenia w energię cieplną,
 • utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.